Štvorlístok I.

 

Realizáciou projektu Štvorlístok ,v spolupráci s Nadáciou Orange a Radou rodičov pri MŠ Hollého, materská škola pristupuje k aktívnejšiemu skvalitňovaniu a celkovej revitalizácii školského dvora. Pre skvalitnenie aktivít detí chceme lepšie využívať prírodné prostredie a prírodné materiály. Snažíme sa o to, aby prostredie v ktorom deti vyrastajú bolo estetické, bezpečné, stimulačné. K základným myšlienkam a princípom environmentálneho pôsobeniana na deti patrí i nevyhnutnosť rozširovať spoluprácu s rodičmi a zapájať ich do spoločných aktivít, projektov a tak obojstranne pôsobiť na rozvoj osobnosti dieťaťa.

Edukačné aktivity nám vďaka projektu Štvorlístok obohatia napr. exteriérové tabule na kreslenie, koše na odpadky, lavicový stôl, altánok.

Plán projektu v konkrétnych krokoch:

 

1.       Montáž a maľovanie záhradných pomôcok

2.       Aktivity v spolupráci s rodičmi a deťmi:

-          „Potulky po školskom dvore“

-          „Olympiáda v prírode“

-          „Pozorovanie a zápisky javov v prírode“

            -          „Chorý odpadkový kôš“

 

 

Prehľad uskutočnených aktivít

Názov aktivity

Plánovaný termín uskutočnenia

Termín realizácie aktivity

Montáž a maľovanie záhradných pomôcok

September: 2011

November: 2011

Potulky školským dvorom

Október: 2011

November: 2011

Pozorovanie a zápisky javov v prírode

November: 2011   

November: 2011

Chorý odpadkový kôš

November: 2011

November: 2011

 

 

 

Prehľad neuskutočnených aktivít

Názov aktivity

Plánovaný termín

uskutočnenia

Termín realizácie aktivity

Olympiáda v prírode

Október: 2011

Apríl: 2012

 

Fotodokumentácia aktivít:

 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov

Položka

Schválený rozpočet

Skutočné čerpanie

drevený kôš na odpadky

3 ks

           380 €

479,99 €

dvojitá tabuľa na kreslenie

1ks

           220 €

349,00 €

centové vyrovnanie

              -     

0,02 €

Spolu

           600 €

829,00 €

 

 

Prehľad finančných prostriedkov z iných zdrojov

 

Zdroj

Suma

Poznámka

p. Tesár

          210 €

Finančný dar

Rodičovské združenie pri MŠ Hollého3, Hlohovec

             19 €

Finančný dar

Spolu

           229 €

 

 

POĎAKOVANIE

Rada by som sa poďakovala spoločnosti Orange za podporu a realizáciu nášho projektu a p. Tesárovi za finančný dar, ktorý pomohol uskutočniť aktivity materskej školy. Taktiež rodičom, ktorí sa podieľali na realizovaní aktivít pre deti.   Ď A K U J E M

                                                                                                                             Bc. Ivana Šulhinová