Kráľovstvo sovy Rozárky  

Nakoľko sme zapojení do medzinárodného enviromentálneho programu Zelená škola, ktorý nie je financovaný, robíme všetko pre to, aby sme u detí rozvíjali enviromentálne cítenie a prebúdzali vzťah k životnému prostrediu. Snažíme sa predovšetkým zveľaďovať okolie MŠ a vytvárať prírodné prostredie vhodné na edukáciu a zážitkové učenie, relax detí a rodičov.

Predovštkým chceme rozvíjať enviromentálne cítenie nielen u detí, ale i u rodičov. Participovať s rodičmi a tým prispievať k ekologickému a enviromentálnemu pôsobeniu na deti, nielen zo strany personálu MŠ, ale i zo strany rodičov. Radi by sme zriadili eko-učebňu priamo v areáli materskej školy, ktorá by slúžila na realizovanie pokusov, pozorovaní a zápisov z nich. Samozrejme i na organizovanie mini kvízov nielen s deťmi, ale i s rodičmi.

 
Cieľom je :
 
1.  Vytvoriť bezpečné, estetické prírodné prostredie pre deti /spĺňajúce podmienky EÚ/
 
2.  Realizovať revitalizáciu školského dvora (osadenie zaujímavých prvkov: tabúľ na zapisovanie -
     stromy, výsadba zelene - kríky, výroba makety sovy Rozárky, v kooperácii s rodičmi a ich 
     osadenie na školskom dvore) 
 
3.  Okrem skrášlenia školského dvora súčasťou projektu a uvedených aktivít bude aj zblíženie
     rodičov, detí a presonálu MŠ
 
4.  K základným myšlienkam a princípom ekologického a enviromentálneho pôsobenia na deti 
     patrí nevyhnutnosť rozšíriť participáciu s rodičmi a zapájať ich do spoločných aktivít a tak
     obojstranne pozitívne pôsobiť na rozvoj osobnosti detí v tejto oblasti
 
5.  Formovať citový, humánny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia nielen u detí,
     cez ne aj u rodičov v rámci mimoškolských aktivít
 
6. Zvýšiť atraktivitu MŠ 
 
 
Aktivity na dosiahnutie cieľov - plán projetov konkrétnych krokoch
 
1. Eko-učebňa sovy rozárky
    ( montáž tabúľ na písanie, firma, rodičia )
2. Sova Rozárka
    ( zhotovenie makety sovy Rozárky, rodičia, deti, personál )
3. V kráľovstve sovy rozárky
     ( výsadba kríkov, brigáda, dodičia, deti, presonál MŠ )
4. Pozorujeme so sovou Rozárkou
    ( Ocko, mama, poď so mnou do eko-učebňe, rodičia, deti, presonál MŠ )
5. Mini kvíz sovy Rozárky
    ( deti doma spolu s rodičmi dičmi pripravia otázky z oblasti prírodovednej, prinesú do MŠ, 
      z nich sa vyberú otázky namini kvíz, rodičia, deti, presonál MŠ 
 
    Poďakovanie patrí p. Danišovej z P2D ( trieda zajačikov ) za pomoc pri 
    sprostredkovaní projektu a firme PSA Slovakia za finančný príspevok
    na realizáciu projektu sumou 300 eur.
 

Takto sme začínali ...