Rada školy pri Materskej škole Hollého 3  Hlohovec

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

 

Predseda:              Bc. Ivana Šulhinová    pedagogický zamestnanec
 
     Podpredseda:            Juraj Šiška    delegovaný zástupca zriaďovateľa
                   
                                     Zuzana Kováčová   pedagogický zamestnanec
                                     Helena Kusá          nepedagogický zamestnanec
 
Zákonní zástupcovia detí:    Mgr. Lucia Kuzmová
                                         Mgr. Eva Košťálová
                                         Bc. Michaela Nikodémová
                                         Zuzana Kolláriková
 
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:    Mgr. Iveta Moravcová
                                                         Ľubica Tóthová
                                                         Bc. Lucia Svíčková