2% z dane  

Na našej MŠ bolo založené občianske združenie "HLOHOVSKÁ  STUDNIČKA".

Cieľom je finančne pomáhať     pri modernizácii MŠ

                                                     pri kultúrnych a spoločenských akciách

                                                      pri krúžkoch

                                                      pri reprezentácii

                                                      pri podpore projektov

                                                      pri externej odbor. pomoci

V  kalendárnom roku 2018 môžete aj Vy prispieť do príjmov združenia:

-  2% z dane fyzických osôb

-  dotácie, granty, dary, členské príspevky

Ako poukázať 2%?

Dôležité termíny:

·        do 31.marca 2019 - (FO, PO)

·        do 30.apríla 2019 - zamestnanci

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

1.    Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie: potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo B).

2.    Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (pripravené tlačivo A).

        vyhlasenie-o-poukazani-dane-2019_predvyplnene (1).pdf (144496)

   Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 

3.    Najneskôr do 30.apríla 2019 pošlite/doručte formuláre do MŠ alebo daňovému úradu v mieste vášho bydliska (tlačivo A z materskej školy a tlačivo B od zamestnávateľa).

Fyzické a právnické osoby (FO,PO):

1.    Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30.apríla 2019