Informácie o nás

Zameranie materskej školy:                                                                                   

                                                                                           

Naša materská škola sa v nasledujúcich školských rokoch zameriava na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu. Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale chceme položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju. Denné činnosti usporiadavame tak, aby život detí v materskej škole bol radostný, zaujímavý a príťažlivý. Ide nám o vytvorenie podmienok pre zdravý psychický, fyzický, sociálny a estetický rozvoj detí. V maximálnej miere využívame pohybové aktivity, či už v priestoroch materskej školy, školského dvora, ale i blízkeho okolia, ktoré sa nám priam ponúka na realizáciu našich zámerov (predstáv). Prekrásna okolitá príroda Zámockej záhrady, či prostredie v okolí rieky Váh je pre deti zdrojom oddychu, pokoja, pohybového vyžitia i poznávania rastlinnej a živočíšnej ríše. Preto sme sa rozhodli zapojiť sa do programu „Zelená škola“, ktorej krédom je cesta zmeny vedúcej k zdravšej, „zelenšej“ a k aktívnejšej škole a spoločnosti. Do environmentálneho programu sú zapojení zamestnanci MŠ, deti, rodičia a v konečnom dôsledku i okolitá komunita. Po úspešnom absolvovaní a splnení úloh programu sme získali certifikát a zelenú vlajku organizácie FEE. V rámci projektu zameriavame pozornosť aj na zdravie, zdravú výživu (plníme aktivity so zdravotnou tematikou), zeleň, ochranu prírody a dopravu. Úlohy sú dlhodobé, plníme ich počas celého roka.

                Víziou našej materskej školy je napomáhať k zlepšeniu životného prostredia práve v dôsledku životného štýlu a celkového prístupu súčasnej generácie k prírode ako takej. Našim zámerom je bližšie deti oboznámiť s nevyhnutnosťou šetriť vodou a elektrickou energiou. Prebúdzať v nich zmysel pre starostlivosť o životné prostredie a úpravu okolia školy i domova. Toto všetko realizujeme prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne, v prírodnom prostredí. Preto je našim cieľom organizovať náučné exkurzie do zaujímavých prírodných oblastí i vrátane školy v prírode v krásnom okolí Dobrej Vody. V oblasti environmentálneho pôsobenia na deti ďalej organizujeme tematické vychádzky do Hvezdárne, múzeí a okolitej prírody, tiež ekohry pri príležitosti Dňa Zeme, Dňa vody. K základným myšlienkam a princípom ekologického a environmentálneho pôsobenia na deti patrí nevyhnutnosť rozšíriť spoluprácu s rodičmi a zapájať ich do spoločných aktivít a tak obojstranne pozitívne pôsobiť na rozvoj osobností detí v tejto oblasti. Pri spomínaných zámeroch našej materskej školy ďalej považujeme za potrebné rozšíriť spoluprácu so zriaďovateľom v súvislosti s výsadbou zelene v areáli MŠ. Aj takýmto spôsobom sa chceme podieľať na zlepšení miestneho životného prostredia a to všetko za účasti našich najmenších, našich detí. Aktivitami a vynaloženou snahou sa pokúšame aspoň čiastočne pretvárať životné prostredie v prospech spoločnosti.

     Neodmysliteľnou súčasťou pri realizácii našich cieľov je vytvorenie pokojnej atmosféry založenej na tvorivo-humanistických princípoch a poskytovanie kvalitnej inštitucionálnej výchovy všetkým deťom nezávisle od sociálneho postavenia rodín.

    

    V spolupráci s celým kolektívom prezentujeme naše zameranie školy, profiláciu, ciele výchovy a vzdelávania prostredníctvom nášho webového sídla /msholleho.webnode.sk//, mesačníka Život v Hlohovci, dvojtýženníka Fraštacké noviny a taktiež na webovom sídle Zelenej školy /www.zelenaskola.sk/ /. Máte tak možnosť bližšie sa dozvedieť o dianí v materskej škole prostredníctvom článkov, príspevkov spolu s fotodokumentáciou. Tiež možnosť nahliadnuť a prispieť článkami do školského časopisu Zrkadielko a oboznámiť sa s projektami, do ktorých sa v priebehu roka zapájame.

               

 

                                                                                                         

 

                                                                                                 


História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míllnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.


Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.