RADA ŠKOLY PRI Materskej škole Hollého 3, Hlohovec

 

Plán zasadnutí Rady školy 
 
na školský rok 2017/2018
 
 

September 2017         

1. Ustanovujúce zasadnutie Rady školy

2. Predstavenie nových členov RŠ 

3. Plán zasadnutí RŠ  na  školský rok 2017/18

4. Oboznámenie sa so správou o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017,

5. Aktuálny stav detí v MŠ  rok 2017/18

6. Oboznámenie sa so Školským vzdelávacím programom 2017/2018

7. Poplatky v MŠ, v školskom roku 2017/2018

8. Oboznámenie sa s Plánom aktivít materskej školy na 1. polrok 2017/2018

9. Krúžková činnosť v školskom roku 2017/208

10. Oboznámenie sa so Školským a Prevádzkovým poriadkom 2017/2018

11. Návrh rozpočtu 2017/2018

12. Diskusia, rôzne 

13. Záver

 

 Február 2018

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Vyhodnotenie Plánu aktivít za I. polrok v školskom roku 2017/2011 8. 4.Oboznámenie s Plánom aktivít v II. polroku  2017/2018

5. Diskusia, rôzne 

6. Záver 

 

Marec 2018

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia  Rady školy 

3. Výročná správa RŠ

4. Zhodnotenie spolupráce rodičov s materskou školou 2017/2018

5. Diskusia, rôzne

 6. Záver

 

 Jún 2018

 1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia  Rady školy 

3. Vyhodnotenie Plánu aktivít za II. polrok v školskom roku 2017/2018

 4. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2017/2018

 5. Zhodnotenie krúžkovej činnosti 2017/2018

6. Informácie o zápise detí na školský rok 2018/19

7. Organizačné zabezpečenie prevádzky počas prázdnin 2017/18

 8. Oboznámenie sa s výsledkami hospodárenia materskej školy za školský rok 2017/2018 

9. Diskusia, rôzne  

10. Záver

 

V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia štyri stretnutia RŠ. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu. Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. (7) a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.