Pedagogickí zamestnanci MŠ: 

PhDr. Lívia Klostermannová - riaditeľka MŠ  

Vedúci pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky

Absolvované vzdelávania:

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Stimulačný program Cez rozprávku do školy

Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich  pedagogických zamestnancov

Školský manažment v MŠ

Textový editor Word

Tvorba prezentácií v PowerPoint a využitím IT

Tabuľkový procesor Excel

Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

I. atestácia -Rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Atestačné vzdelávanie - príprava na II. atestáciu

II. atestácia -Rozvíjanie zrakového vnímania  detí pred nástupom do ZŠ

 

PaedDr. Alena Kováčiková - zástupkyňa MŠ

Vedúci pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky

Absolvované vzdelávania:

Moderne IKT a web

Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich  pedagogických zamestnancov

Školský manažment v MŠ

Textový editor Word

Inovácie v riadení školy a školských zariadeniach

Tabuľkový procesor Excel

Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Atestačné vzdelávanie - príprava na II. atestáciu

II. atestácia- Rozvíjanie fonematického uvedomovania detí v predškolskom veku           

       

Mgr. Katarína Hankeová           

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:

VŠ II. stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Absolvované vzdelávania:

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole

Školenie: Práca v digitálnom svete, Jazyk a kumunikácia v MŠ, Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

          

Eva Chalányová          

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie:   úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávania:

Rozvíjanie grafomotorických zručností ako príprava na písanie v základnej škole

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole

Pracujem s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Textový editor WORD, pre aktualizačné vzdelávanie  začiatočníkov

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese – Obsahová reforma v materskej škole

Digitálne technológie v materskej škole

Aktivizujúce metódy vo výchove – ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania     

  

Gabriela Kováčiková

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

2-ročné pomaturitné štúdium - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo , ukončené maturitnou skúškou (SPŠ Bullova, Bratislava)

Absolvované vzdelávania:

Digitálne technológie v materskej škole.

Školenie k  i ŠVP – vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb

 

Helena Šintálová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie   

Absolvované vzdelávania:   

Kurz  Základy MS Windows,  MS Excel, MS Word, internet a elektronická pošta

Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-BOT

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole

Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Školenie k  i ŠVP – vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

      

Bc. Ivana Šulhinová         

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Predškolská inkluzívna pedagogika

Absolvované vzdelávania:

Stimulačný program Cez rozprávku do školy

Kurz Základy MS Windows

Kurz Základy MS Word

Kurz Základy MS Excel

Kurz Internet a elektronická pošta

 

Gabriela Takáčová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávanie:

Rozvíjanie grafomotorické zručnosti detí

Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

 

Mgr. Alena Žáková - MD          

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: VŠ II. stupňa

Absolvované vzdelávania:

2 roky doplňujúce pedagogické minimum - Univerzita Jana Amosa Komenského Praha

2 roky učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury

vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie 

Digitalizácia učebných materiálov

Nové trenty v tvorbe didaktických testov a úloh

 

Bc. Zuzana Palatinusová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: Vysoškolské vzdelanie 1. Stupňa, predškolská a elementárna pedagogika, Trnavská univerzita v Trnave

Absolvované vzdelávanie:

Stimulačný program Cez rozprávku do školy

Priebežné vzdelávanie „Mám rád seba – aj Teba“

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov ZŠ

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kuikula

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

Digitalizácia učebných materiálov

Atestačné vzdelávanie, príprava na I. atestáciu

 

Zuzana Hurtová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávanie:

Obsahová reforma v MŠ

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Textový editor Word – začiatočník

Inovácie v didaktike pre učiteľa predprimárneho vzdelávania

Predčitateľská gramotnosť

 

Erika Blahová - MD

Samostatný pedagogický zamestnanec 

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

2- ročné pomaturitné štúdium Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury v Trnave – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Nina Čerešníková

     Samostatný pedagogický zamestnanec
     Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
           
 

                   Prevádzkoví zamestnanci MŠ   

        

Adriana Selnekovičová        - vedúca ŠJ 
 
Zuzana Haluzová      - ekonomický referent
       
Helena Kusá                          - upratovačka           
 
Ľudmila Čižmárová             - upratovačka
 
Danka Nemčeková               - upratovačka
 
Jana Jordánová                    - hlavná kuchárka
 
Alexandra Vančová             - kuchárka
 
Michaela Oscitá                    - pomocná kuchárka
 
Jana Hlavnová                      - pomocná kuchárka      
 
Martina Birčár Sýkorova                    - pomocná kuchárka / upratovačka
 
Ján Tiefenbacher                 – školník/údržbár – pracovný pomer od 08.01.2018

nepedagogický zamestnanec s pôsobnosťou na MŠ Hollého, s vysunutými pracoviskami MŠ Kalinčiakova, EP Vinohradská a EP Pribinova, MŠ Nábrežie a EP Fraštacká v Hlohovci.