Pedagogickí zamestnanci MŠ: 

PhDr. Lívia Klostermannová - riaditeľka MŠ  

Vedúci pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky

Absolvované vzdelávania:

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Stimulačný program Cez rozprávku do školy

Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich  pedagogických zamestnancov

Školský manažment v MŠ

Textový editor Word

Tvorba prezentácií v PowerPoint a využitím IT

Tabuľkový procesor Excel

Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

I. atestácia -Rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Atestačné vzdelávanie - príprava na II. atestáciu

II. atestácia -Rozvíjanie zrakového vnímania  detí pred nástupom do ZŠ

 

PaedDr. Alena Kováčiková 

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky

Absolvované vzdelávania:

Moderne IKT a web

Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich  pedagogických zamestnancov

Školský manažment v MŠ

Textový editor Word

Inovácie v riadení školy a školských zariadeniach

Tabuľkový procesor Excel

Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Atestačné vzdelávanie - príprava na II. atestáciu

II. atestácia- Rozvíjanie fonematického uvedomovania detí v predškolskom veku           

       

Mgr. Katarína Hankeová           

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:

VŠ II. stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Absolvované vzdelávania:

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole

Školenie: Práca v digitálnom svete, Jazyk a kumunikácia v MŠ, Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

          

Eva Chalányová          

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie:   úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávania:

Rozvíjanie grafomotorických zručností ako príprava na písanie v základnej škole

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole

Pracujem s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Textový editor WORD, pre aktualizačné vzdelávanie  začiatočníkov

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese – Obsahová reforma v materskej škole

Digitálne technológie v materskej škole

Aktivizujúce metódy vo výchove – ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania     

  

Gabriela Kováčiková

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

2-ročné pomaturitné štúdium - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo , ukončené maturitnou skúškou (SPŠ Bullova, Bratislava)

Absolvované vzdelávania:

Digitálne technológie v materskej škole.

Školenie k  i ŠVP – vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb

Teoretické a praktické preškolenie k projektu "Zdravý chrbátik"

 

Helena Šintálová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie   

Absolvované vzdelávania:   

Kurz  Základy MS Windows,  MS Excel, MS Word, internet a elektronická pošta

Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-BOT

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole

Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Školenie k  i ŠVP – vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

      

Bc. Ivana Šulhinová         

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Predškolská inkluzívna pedagogika

Absolvované vzdelávania:

Stimulačný program Cez rozprávku do školy

Kurz Základy MS Windows

Kurz Základy MS Word

Kurz Základy MS Excel

Kurz Internet a elektronická pošta

 

Gabriela Takáčová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávanie:

Rozvíjanie grafomotorické zručnosti detí

Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

 

Mgr. Alena Mareková - MD   

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie: VŠ II. stupňa

Absolvované vzdelávania:

2 roky doplňujúce pedagogické minimum - Univerzita Jana Amosa Komenského Praha

2 roky učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury

vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie 

Digitalizácia učebných materiálov

Nové trenty v tvorbe didaktických testov a úloh

 

Erika Blahová - MD

Samostatný pedagogický zamestnanec 

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

2- ročné pomaturitné štúdium Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury v Trnave – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Nina Čerešníková

     Samostatný pedagogický zamestnanec
   Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 

Mgr. Dominika Ilková - MD

    Samostatný pedagogický zamestnanec
 

Bc. Miriam Blašková

     Samostatný pedagogický zamestnanec

Zuzana Kováčová

samsotatny pedgaogický zamestnanec P2D

Jana Lukáčiková - P3H

     Pedagogický asistent

Mgr. Jana Zelenayová - P3H 

Pedagogický asistent

Katarína Gašparovičová - P2H

     Pedagogický asistent
 

                   Prevádzkoví zamestnanci MŠ   

        

Vedúca ŠJ Adriana Selnekovičová
Referentka ekonomiky práce Ing. Jana Hanáková
Upratovačka Helena Kusá
Upratovačka Ľudmila Čižmárová
Upratovačka Danka Nemčeková
Hlavná kuchárka Alexandra  Vančová
Kuchárka Miroslava Balážová
Pomocnica v kuchyni Jana Hlavnová
Pomocnica v kuchyni Michaela Oscitá
Pomocnica v kuchyni/upratovačka Jana Jordánová
 
Školník – údržbár Dušan Petrík s pôsobnosťou na MŠ Hollého, s vysunutými pracoviskami MŠ Kalinčiakova, EP Vinohradská a EP Pribinova, MŠ Nábrežie a EP Fraštacká v Hlohovci