22.07. - 26.07.2019

jlll.pdf (31087)

 

 

Zmena výšky poplatok s činnosťou od 1. septembra 2019

 

Vážení rodičia,

oznamujeme, že na základe schváleného „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec“

sa účinnosťou od 01.09.2019 mení:

  • výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2.finančné pásmo). Platba zákonného zástupcu za jeden stravovací deň na sumu 1,55 eur -rozpis tabuľka.

  • V súvislosti so schválenou dotáciou na stravu majú nárok na dotáciu deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky po splnení zákonom stanovených podmienok.

stravník - dieťa MŠ

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov

Spolu

0,36

0,85

0,24

0,10

1,55

Poznámka: sumy sú uvedené v eurách

 

 

Detičky je potrebné zo stravy odhlasovať

          deň vopred do 14:00 hod.

telefonicky 033/7301081
alebo do zošitov, ktoré sú v každom pavilóne.