Finančný príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa je 12 eur.

Prosíme rodičov, aby príspevok uhradili vždy do 10. v mesiaci!

 

Zmena o výške finančného príspevku s účinnosťou od 1. septembra 2019

Vážení rodičia,

oznamujeme, že na základe schváleného „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec“

sa účinnosťou od 01.09.2019 mení:

  • výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole  na sumu 17,00 eur na jedno dieťaťa

 

VÁŽENÍ RODIČIA, 

Údaje k platbe školného:

(platba do 8. dňa v mesiaci, zadajte si, prosím trvalý príkaz na mesiace september 2018 - jún 2019):

Číslo účtu: SK12 7500 0000 0005 1126 2483

Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa nemení sa počas celej dochádzky

Suma na úhradu: 12€

 

September 2018

Október 2018

November

2018

December 2018

Január 2019

Február 2019

Marec 2019

Apríl 2019

Máj

2019

Jún

2019

12€

12€

12€

12€

12€

12€

12€

12€

12€

12€

Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.