Denný poriadok MŠ

 

Usporiadanie dňa v materskej škole

06.00

-príchod detí do MŠ, privítanie detí

-výber aktivít

-ranné sedenia, určovanie pravidiel dňa

- hry a činnosti podľa výberu detí v malých a veľkých skupinách      

  / pedagógom nepriamo riadené aktivity/

-pohybové a relaxačné cvičenia

-činnosti zabezpečujúce životosprávu

 

08.45   DESIATA

-činnosti zabezpečujúce životosprávu  

-dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity v malých a veľkých skupinách

  /pedagógom plánované, priamo riadené aktivity/

-hry a hrové činnosti v malých a veľkých skupinách

  /pedagógom plánované, napriamo riadené aktivity/             

-pobyt detí vonku

Rozvíjanie detskej  skúsenosti prebieha vo vzdelávacích oblastiach:

-Jazyk a komunikácia

-Matematika a práca s imformáciami

-Človek a príroda

-Človek a spoločnosť

-Človek a svet práce

-Umenie a kultúra

-Zdravie a pohyb

  

11.15  OBED          

-odpočinok /minimálne 30 min. s postupným skracovaním odpočinku na lôžku,

  deti môžu plniť stimulačný program, učiteľka sa im venuje individuálne,

  upevňuje nové poznatky, prípadne si môžu zvoliť hry kľudnejšieho charakteru,

  oddych sa skracuje podľa individuálnych potrieb detí/

-činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie/

-pohybové a relaxačné cvičenia

 

14.15   OLOVRANT                  

-pohybové a relaxačné cvičenia

-osobná hygiena, olovrant

 

14.30   

-popoludňajšie vzdelávacie aktivity v malých a velkých skupinách

  /pedagógom plánované , priamo riadené aktivity/  

-hry a činnosti

  /pedagógom nepriamo riadené aktivity/

-spontánne hry a hrové činnosti

-činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena/

-odchod detí domov         

 

VZELÁVACIE AKTIVITY sa môžu realizovať:

- v priebehu hier a  činností detí

- ako samostatná organizačná forma počas dňa

- počas pobytu vonku