Stravovanie             

Detičky je potrebné zo stravy odhlasovať

          deň vopred do 14:00 hod.

 

Stravná jednotka:

 desiata     0,28

 obed        0,68

 olovrant   0,23

 réžia        0,10

                -----------------------                  

Spolu:      1,29 eur 

Strava sa uhrádza mesačne vopred, vždy po obdržaní poštovej poukážky,

najneskôr do 5 dní.

Ak sa platba neuhradí, dieťaťu nebude poskytnutá strava.

 

Rodič je zodpovedný za odhlasovanie dieťaťa., finančná ani vecná náhrada

za neodobratú a neodhlásenú stravu sa neposkytuje. Dieťa je možné odhlásiť

zo stravy 1 deň vopred, najneskôr do 14:00 hod. telefonicky /7301081/

alebo do zošitov, ktoré sú v každom pavilóne. 

 

V deň neprítomnosti, ak zákonný zástupca stravu uhradil, si môže stravu

vyzdvihnúť v kuchyni, v čase výdaja stravy do 11:00 hod. do čistých nádob,

ktoré si prinesie.

 

 Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín je potrebné priniesť

vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára.

 

V prípade najasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne /ŠJ/

p. Adrianu Selnekovičovú /hospodársky pavilón/.

 

Konzultačné hodiny denne:

od 7:00 hod.  -  do 13:00 hod.