Stravovanie             

Detičky je potrebné zo stravy odhlasovať

          deň vopred do 14:00 hod.

 

Stravná jednotka:

 desiata     0,28

 obed        0,68

 olovrant   0,23

 réžia        0,10

                -----------------------                  

Spolu:      1,29 eur 

 

Údaje k platbe stravného

(platba do 14. dňa v mesiaci, v mesiaci september 2018 treba uhradiť 2 splátky (september, október) od októbra platíte mesiac vopred, posledná platba je v mesiaci máj, ak nebude vaše dieťa navštevovať MŠ počas letných prázdnin):

Číslo účtu: SK49 7500 0000 0004 1177 2603

Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa  nemení sa počas celej dochádzky

Suma na úhradu: 25,80€ (plné stravné)

September – október 2018

Október 2018

November

2018

December 2018

Január 2019

Február 2019

Marec 2019

Apríl 2019

Máj

2019

51,60€

25,80€

25,80€

25,80€

25,80€

25,80€

25,80€

25,80€

25,80€

Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

Spôsob platby

 

Vyúčtovanie za stravu sa uskutočňuje vždy na konci školského roka vrátením preplatku

na Vaše číslo účtu, ktoré ste uviedli na prihláške 

 

Ak sa platba neuhradí, dieťaťu nebude poskytnutá strava.

 

Rodič je zodpovedný za odhlasovanie dieťaťa., finančná ani vecná náhrada

za neodobratú a neodhlásenú stravu sa neposkytuje. Dieťa je možné odhlásiť

zo stravy 1 deň vopred, najneskôr do 14:00 hod. telefonicky /7301081/

alebo do zošitov, ktoré sú v každom pavilóne. 

 

V deň neprítomnosti, ak zákonný zástupca stravu uhradil, si môže stravu

vyzdvihnúť v kuchyni, v čase výdaja stravy do 11:00 hod. do čistých nádob,

ktoré si prinesie.

 

 Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín je potrebné priniesť

vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára.

 

V prípade najasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne /ŠJ/

p. Adrianu Selnekovičovú /hospodársky pavilón/.

 

Konzultačné hodiny denne:

od 7:00 hod.  -  do 13:00 hod.