Stravovanie             

Detičky je potrebné zo stravy odhlasovať

          deň vopred do 14:00 hod.

 

Stravná jednotka:

 desiata     0,28

 obed        0,68

 olovrant   0,23

 réžia        0,10

                -----------------------                  

Spolu:      1,29 eur 

Spôsob platby

Poplatok za stravu sa platí bezhotovostne zadaním  trvalého príkazu/ cez internetbanking s prideleným variabilným symbolom na číslo účtu Materskej školy : SK497500 0000 000411772603

Vyúčtovanie za stravu sa uskutočňuje vždy na konci školského roka vrátením preplatku

na Vaše číslo účtu, ktoré ste uviedli na prihláške 

 

Ak sa platba neuhradí, dieťaťu nebude poskytnutá strava.

 

Rodič je zodpovedný za odhlasovanie dieťaťa., finančná ani vecná náhrada

za neodobratú a neodhlásenú stravu sa neposkytuje. Dieťa je možné odhlásiť

zo stravy 1 deň vopred, najneskôr do 14:00 hod. telefonicky /7301081/

alebo do zošitov, ktoré sú v každom pavilóne. 

 

V deň neprítomnosti, ak zákonný zástupca stravu uhradil, si môže stravu

vyzdvihnúť v kuchyni, v čase výdaja stravy do 11:00 hod. do čistých nádob,

ktoré si prinesie.

 

 Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín je potrebné priniesť

vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára.

 

V prípade najasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne /ŠJ/

p. Adrianu Selnekovičovú /hospodársky pavilón/.

 

Konzultačné hodiny denne:

od 7:00 hod.  -  do 13:00 hod.