STRAVOVANIE

Prihláška - zápisný lístok na stravovanie na šk. rok 2020/2021

 
 

Nariadenie o dodávaní potravín pre deti v školách 

www.isamosprava.sk/Skoly_Nariadenie_o_poskytovani_pomoci_na_dodavanie_a_distribuciu_ovocia__zeleniny__mlieka_a_vyrobkov_z_nich_     

 

Detičky je potrebné zo stravy odhlasovať

          deň vopred do 14:00 hod.                                  

Údaje k platbe stravného

(platba do 10. dňa v mesiaci, v mesiaci september 2020 treba uhradiť 2 splátky (september, október) od októbra platíte mesiac vopred, posledná platba je v mesiaci máj, ak nebude vaše dieťa navštevovať MŠ počas letných prázdnin):

Číslo účtu: SK49 7500 0000 0004 1177 2603

Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa  nemení sa počas celej dochádzky 

Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

Spôsob platby

Vyúčtovanie za stravu sa uskutočňuje vždy na konci školského roka vrátením preplatku

na Vaše číslo účtu, ktoré ste uviedli na prihláške 

 

Ak sa platba neuhradí, dieťaťu nebude poskytnutá strava.

 

Rodič je zodpovedný za odhlasovanie dieťaťa., finančná ani vecná náhrada

za neodobratú a neodhlásenú stravu sa neposkytuje. Dieťa je možné odhlásiť

zo stravy 1 deň vopred, najneskôr do 14:00 hod. telefonicky /7301081/

alebo do zošitov, ktoré sú v každom pavilóne. 

 

V deň neprítomnosti, ak zákonný zástupca stravu uhradil, si môže stravu

vyzdvihnúť v kuchyni, v čase výdaja stravy do 11:00 hod. do čistých nádob,

ktoré si prinesie.

 

 Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín je potrebné priniesť

vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára.

 

V prípade najasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne /ŠJ/

p. Adrianu Selnekovičovú /hospodársky pavilón/.

 

Konzultačné hodiny denne:

od 09:00 hod.  -  do 13:30 hod.

mailto:Mshlohovec3@gmail.com

 

 

OZNAM - strava 2020.pdf (600970)