Príspevok do rady rodičov

Vážení rodičia, 
Rodičovský príspevok na šk. rok 2020/2021 bol radou rodičov schválený v sume 20 Eur za každé diéta navštevujúce MŠ. Z vyzbieranej čiastky sa budú uhrádzať učebné pomôcky a rôzne potreby pre deti podľa aktuálnych požiadaviek MŠ. Vyúčtovanie bude prebiehať priebežne.
Prosíme aby ste platbu zrealizovali do 15.10.2020
 
Číslo účtu:  SK21 7500 0000 0040 0224 9932
Suma na úhradu: 20 eur 
Prosíme do správy uviesť meno priezvisko dieťaťa a triedu
 
Ďakujeme predseda RZ
 

Krúžková činnosť

Vážení rodičia, 
radou rodičov bol na šk. rok 2020/2021  schválený príspevok v sume 20 Eur za každé dieťa navštevujúce krúžkovú činnosť v materskej škole. Z vyzbieranej čiastky sa budú uhrádzať učebné pomôcky, kostýmy, odmeny  a rôzne potreby pre deti na realizáciu krúžkov. Vyúčtovanie bude prebiehať na konci šk. roka.
Prosíme aby ste platbu zrealizovali do 30.10.2020
 
Číslo účtu:  SK21 7500 0000 0040 0224 9932
Suma na úhradu: 20 eur 
Prosíme do správy uviesť meno priezvisko dieťaťa a názov krúžku 
 
Ďakujeme predseda RZ
 

Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec školský rok 2020/2021

Výkonný výbor:

Predseda: Tibor Turányi
Hospodár: Norbert  Kováč

Kontrolná komisia:

Bc. Michaela Nikodémová
Anita Moravcová
Mgr. Daša Košťálová

Zástupcovia tried:

Tibor Turányi – P1H
Norbert  Kováč – P3D
Bc. Michaela Nikodémová - P1D
Anita Moravcová – P2H
Mgr. Jana Borčányová – P1H
Mgr. Daša Košťálová – P3H
Tatiana Gutová - P2D