Údaje k platbe finančného  príspevku do Rodičovského združenia pri Materskej škole  vo výške 10€ 

Číslo účtu:  SK21 7500 0000 0040 0224 9932

Suma na úhradu: 10 eur

do 15.októbra I. polrok

  do 15. februára II. polrok

10€

10€

Krúžková činnosť  do 15.októbra I. polrok

Krúžková činnosť  do 15 februára  II. polrok

8€

8€

 

Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno  a priezvisko dieťaťa a triedu

 

Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec školský rok 2017/2018

 
Výkonný výbor:
Predsedníčka: Bc. Lívia Kadlečíková
Tajomníčka: Lenka Kabátová
Hospodárka: Alena Novická
 
Kontrolná komisia:
Bc. Michaela Nikodémová
Lucia Mučilová
Lenka Kabátová
 
Zástupcovia tried:
Bc. Michaela Nikodémová
Lucia Mučilová
 Alena Novická
Andrea Lesková
Petra Synáková
Lenka Kabátová
Bc. Lívia Kadlečíková