Letná prevádzka MŠ

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

bude v dňoch od 01. augusta do 31. augusta 2021.

/Pre deti záväzne prihlásené na letnú prevádzku./

Riaditeľka MŠ

OZNAM

oznamujeme vám, že dňa 24.6.2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo VZN č. 286/2021, v ktorom sa mení platba za režijné náklady v ŠJ z paušálu 9 € mesačne na 0,45 € za odobratý obed. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.08.2021.

  • výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Platba zákonného zástupcu za jeden stravovací deň -rozpis tabuľka.

stravník - dieťa MŠ

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov

Spolu

0,36

0,85

0,24

0,45

1,90

Poznámka: sumy sú uvedené v eurách

Viac informácii článok 6 VZN č.286/2021 vid príloha:  VZN_286_2021.pdf (533249)

 

Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy od 17.05.2021

Zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba dieťaťa:

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 
• Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy. 

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Prílohač. 4). 

 
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľa školy. 
 
Bezodkladne nahlasuje karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu. 
 
Zodpovedá za dodržiavanie celkového času zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy po dobu 10 minút.
 
Dieťa  môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba dieťaťa. 
 
Zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 
 
Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy www.msholleho.webnode.sk., a pravidelne  venuje pozornosť aktualizovaným informáciám  na webovom sídle.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa a zákonného zástupu dieťaťa/sprevádzajúcu osobu dieťaťa. 

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.).
 
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. vyhlaska_175.pdf (228725)
 
 

Vážení rodičia predškolákov

Radi by sme Vás informovali o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.

 
 
Žiadosť zákonného zástupcu  o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  Žiadosť-o-pokračovanie-plnenia-povinného-predprimárneho-vzdelávania..pdf (187520)