Rada školy pri Materskej škole  Hollého 3, 92001 Hlohovec

 

Zápisnica

zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Hollého 3 Hlohovec, ktorá sa konala  

14. 09. 2016 v Materskej škole Hollého 3 Hlohovec

                                                                              

Program:   

 

1.      Plán Rady školy na obdobie september 2016 – jún 2017

2.      Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu „Studnička“

3.      Hodnotiaca správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej   výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

4.      Správa o výsledkoch hospodárenia školy za šk. rok 2015/2016

5.      Plán práce školy na nový školský rok 2016/2017,

a.       aktivity školy v spolupráci s rodinou, projekty pedagogicko – organizačné a materiálno – technické zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu školy

b.      finančné zabezpečenie školy na nový školský rok 2016/2017

6.      Návrh rozpočtu na rok 2017

7.      Diskusia

8.      Uznesenie

 

 

Predsedníčka Rady  školy Eva Chalányová privítala prítomných a pani riaditeľku, na prvom zasadaní  rady školy v novom školskom roku 2016/2017. Viď. Prezenčná listina

 Potom pristúpila k hodnoteniu uznesenia. Všetky body uznesenia z predchádzajúcej schôdze boli splnené. Viď. Zápisnica z júna 2016

 1. Ďalej členovia rady školy odsúhlasili Plán Rady školy na obdobie september 2016 – jún 2017.

2. Zasadnutie pokračovala vystúpením p. riaditeľky. Predniesla na prerokovanie Školský vzdelávací program „Studnička“, s ktorým súhlasili všetci prítomní. Viď. ŠVP Studnička 2016/2017

3. Ďalej pani riaditeľka predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch,  podmienkach  materskej školy v školskom roku 2015/2016.  Správa je priložená k zápisnici a jej obsah Rada školy zobrala na vedomie. Členovia Rady školy mali možnosť sa prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabule oboznámiť s celoročnými akciami a aktivitami, ktoré sa realizovali v materskej škole v šk. roku 2015/2016 a taktiež mali k nahliadnutiu kroniku školy.

4.   Pani riaditeľka predniesla Správu o výsledkoch hospodárenia školy za šk. rok 2015/2016. Správa je priložená k zápisnici a jej obsah rada školy zobrala na vedomie.

5.  Ďalej p. riaditeľka  pokračovala vo svojom vystúpení, aby prítomným priblížila Plán práce školy na nový školský rok 2016/2017. Rozprávala  najmä o aktivitách školy v spolupráci s rodičmi o aktivitách Zelenej školy, ktoré dopĺňajú mnohé činnosti, ktoré bude spolu s rodičmi a s deťmi realizovať v novom školskom roku,  projekty, pedagogicko – organizačné a materiálno – technické zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu školy. Spomenula aj finančné zabezpečenie školy na nový školský rok 2016/2017, z mestského rozpočtu sa budú v pavilóne 2 meniť plastové okná a dvere. Prioritnou témou Zelenej školy, ktorú budeme riešiť  v  tomto školskom roku  je ODPAD.

6. Zasadnutie pokračovalo prednesením návrhu rozpočtu na rok  2017. Návrh rozpočtu je priložený k zápisnici. Pani riaditeľka oboznámila o vyúčtovaní Občianskeho združenia „Hlohovecká studnička“, vyúčtovanie je priložené k zápisnici.

7. Potom pokračovala p. riaditeľka, ktorá informovala Radu školy o inovovanom Štátnom vzdelávacom programe, ktorý sa nám v pilotnom projekte osvedčil a budeme podľa neho pracovať aj tento školský rok.  Pracujeme podľa nových tematických okruhov a výkonových štandardov. Podľa neho budú už pracovať všetky materské školy.  

Diskutovala sa o projektoch a dosiahnutých úspechoch: „Pro Slavis“ – 1. Miesto v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov pre žiakov materských, základných, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským,  „Zlatý kľúčik“ – 2. Miesto v prehliadke detskej tvorivosti v Empirovom divadle – organizovanej Materskou školou Kalinčiakova 1 Hlohovec, „Hlohovecký zámok očami detí“ – 3. Miesto vo výtvarnej súťaži – organizovanej občianskym združením Zámok Hlohovec, „Ekologický čin roka 2015“ – Trnavský samosprávny kraj udelil diplom a finančnú odmenu 300 € za príkladnú prácu s deťmi v oblasti ŽP v druhej kategórii súťaže Ekologický čin roka 2015, „TASR“ – školský servis odmenil redaktorku PhDr. Líviu Klostermannovú za spoluprácu a pravidelné prispievanie článkov, získali sme 1. miesto v súťaži „Najkrajšie tablo detí materských škôl“, realizovali sme projekt Eurorozprávky s finančnou podporou Mesta Hlohovec, v rámci spolupráce MŠ s Občianskym združením Fraštačania a ďalších štyroch MŠ - sme v našej MŠ zorganizovali olympiádu v discgolfe. V rámci spolupráce MŠ a mestskou knižnicou sme realizovali a zúčastnili sa v mesiaci júl akcie „Čítanie v tráve“ a mnohé iné...

8. Uznesenie:

  • Rada školy odporúča riaditeľke školy a celému vedeniu školy, aby sa naďalej spolu  s pedagogickými zamestnancami zapájala do tvorby projektov na získanie finančných prostriedkov pre materskú školu.
  • Aj naďalej prikladať k zápisniciam všetky správy a hodnotenia v písomnej forme.

 

 Termín: priebežne                                                                     zodpovedná : riaditeľka MŠ

                                                                                                                                predseda RŠ

 

 

 

Poďakovaním za účasť predsedníčka Rady školy ukončila zasadanie Rady školy.

 

V Hlohovci 19. septembra 2016                                                     zapísala Mgr. Alena Žáková

                                                                                                            podpredseda rady školy

 

Prílohy:

- Plán rady školy na obdobie september 2016 – jún 2017

 - školský vzdelávací program „Studnička“

 - Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

   a podmienkach  materskej školy v školskom roku 2015/2016

 - Správa o výsledkoch hospodárenia školy za šk. rok 2015/2016 

 - Plán práce školy na školský rok 2016/2017

- návrh rozpočtu na rok 2017

- vyúčtovanie občianskeho združenia „Hlohovecká studnička“