Výročná správa - Rada školy

VÝROČNÁ SPRÁVA

RADY ŠKOLY PRI MŠ HOLLÉHO 3 HLOHOVEC

 

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/ 2003 Z. z.“) a podľa § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/ 2004 Z. z.) vám predkladám výročnú správu Rady školy pri Materskej škole Hollého 3 Hlohovec.

 

Rada školy zasadala podľa plánu rady školy.

 

I. zasadnutie sa konalo 5. mája 2015. Na tomto zasadnutí bola prednesená správa rady školy za tretie funkčné obdobe. Potom p. riaditeľka predniesla výsledky zápisu detí na nový školský rok 2015/2016. Na zápis prišlo 70 detí. Prijatých bolo 26, neprijatých 44 detí. O probléme nedostatku voľných miest v materských školách Mesto Hlohovec, zriaďovateľ materských škôl, vie a podniká v tomto smere kroky. Mesto získalo dotáciu financií na rozšírenie kapacít materských škôl. Dve triedy by mali byť vybudované v priestoroch ZŠ Koperníkova ulica. Ďalej pani riaditeľka hodnotila realizované aktivity, ktoré škola uskutočnila. Bol to interný projekt Zelenej školy „Vodníkove kráľovstvo“ a Škola v prírode v Jedľových Kostoľanoch. Taktiež informovala radu školy aj o aktivitách, ktoré našu školu ešte čakajú a v blízkej budúcnosti. Potom predsedníčka rady školy predniesla správu o zbere papiera. Nazbieralo sa 6 880 kg odpadového papiera v hodnote 344,- €, zachránilo sa 55 stromov. V diskusii p.Kolníková, delegovaná členka rady školy, odporučila vedeniu školy uskutočňovať i iné aktivity. Ako príklad uviedla psíkov Samojedov, ktoré môžu navštíviť aj materskú školu. Dané odporúčanie bolo uvedené i v uznesení rady školy. Obohatiť akcie školy netradičnými aktivitami.

 

II. zasadnutie sa konalo 17. júna 2015. Pani riaditeľka v závere školského roku hodnotila Plán práce materskej školy. Hodnotila dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci, v ktorých boli uplatňované netradičné formy práce s deťmi. Pri výchovno-vzdelávacej práci sa využívali interaktívne tabule a digitálne učebné pomôcky. Hodnotila činnosť krúžkov, plánované aktivity školy v spolupráci s rodinou, výsledky dosiahnuté v pilotnom projekte Zelená škola a účasť pri realizovaní projektov Digi škola a inovácia Štátneho vzdelávacieho programu. Hospodárenie školy bolo obmedzené nedostatkom finančných prostriedkov. Boli zakúpené predmety iba do kuchyne, aby nahradili predmety, ktoré boli v havarijnom stave. Škola má v havarijnom stave aj strechu na pavilóne č. 2. Správy o hospodárení materskej školy, o hospodárení Rady rodičov a polročná správa o dosiahnutých výsledkoch v Zelenej škole boli priložené k zápisnici. Potom pani riaditeľka poďakovala dvom mamičkám za prácu v Rade školy. Ich deti ukončili dochádzku v našej materskej škole, a tým aj končí ich členstvo v našej Rade školy. (Ing. Monika Bottová, Mgr. Lucia Mršticová). Na tomto zasadnutí sa diskutovalo aj o vypracovaní projektu so zriaďovateľom, ktorým by sa v materských školách mohlo používať prenosné dopravné ihrisko. Vyslovená bola aj požiadavka, aby bolo viac rodičovských schôdzí. Táto požiadavka bola aj v uznesení Rady školy. Rada školy odporučila riaditeľke školy realizovať rodičovské schôdze v jednotlivých triedach po prvom polroku. Ďalším bodom bolo realizovanie doplňujúcich volieb do Rady školy

(dvaja zástupcovia rodičov).

III. zasadnutie sa konalo 9. septembra 2015. V úvode sa predsedníčka rady školy vyjadrila k plneniu uznesenia. Pedagogická rada súhlasila, aby rodičovské schôdze boli v druhom polroku a okrem toho bude raz do mesiaca podľa záujmu rodičov konzultačné stretnutie. Potom predniesla výsledky doplňujúcich volieb dvoch zástupcov rodičov. Výsledky volieb boli priložené k zápisnici. Nové členky rady školy, zástupcovia rodičov, sú Ing. Andrea Knížatová a Mgr. Miroslava Horčičková. Členovia rady školy odsúhlasili plán rady školy na obdobie september 2015 – marec 2016. Ďalej členovia rady školy schválili dodatky k Štatútu rady školy. V ďalšom bode pokračovala p. riaditeľka. Predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v podmienkach materskej školy v školskom roku 2014/2015. Rada školy jej obsah vzala na vedomie. Potom rade školy predniesla Plán práce školy na nový školský rok 2015/2016. Prerokovaná bola aj interná smernica Zelenej školy pre znižovanie zelenej stopy. K zápisnici bolo priložené certifikačné hodnotenie Zelenej školy. Materská škola získala certifikát Zelenej školy a obhájila Zelenú vlajku. Pani riaditeľka informovala radu školy, ako sa materská škola zapojila do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do výchovno-vzdelávacej práce a spôsobe realizovania výkonových štandardov a nových vzdelávací oblastí. Materská škola vypracovala projekt, ktorý bol zaslaný zriaďovateľovi – Mestu Hlohovec. Týmto projektom chce získať finančné prostriedky na zakúpenie odpadových nádob, aby škola mohla triediť odpadový materiál. V uznesení rada školy odporučila vedeniu materskej školy, aby sa naďalej zapájala do tvorby projektov na získanie finančných prostriedkov pre potreby materskej školy.

 

IV. zasadnutie sa konalo 2. februára 2016.

Na začiatku zasadnutia zhodnotila predsedníčka rady školy plnenie uznesenia. Úlohy pri tvorbe projektov sa plnia. Na zasadnutí pani riaditeľka predniesla správy o uplatňovaní inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacej práci. Hodnotila plnenie úloh v Pláne práce školy za I. polrok školského roku. Predniesla správu o hospodárení. Čo škola nakúpila,  ako škole pomohli sponzori a Občianske združenie Hlohovská studnička pri MŠ Hollého 3 Hlohovec. Správa je priložená k zápisnici. Prítomní boli oboznámení s termínom zápisu detí do materskej školy: 1. – 2. máj 2016, predpokladaný počet voľných miest je 46. Prednesená bola Správa Zelenej školy za I. polrok školského roku 2015/2016, ktorú vypracovala koordinátorka Zelenej školy Bc. Ivana Šulhinová. Prednesená bola výročná správa. Diskutovalo sa o európskom výtvarnom projekte EURO ROZPRÁVKY, do ktorého sa zapája naša materská škola. V uznesení sme odporučili riaditeľke školy zabezpečiť plynulý priebeh volieb novej rady školy.

 

O zasadnutiach sú vedené zápisnice, k nim sú priložené správy prednesené na zasadnutiach.

 

Rada školy nehospodári so žiadnym majetkom a nemá žiadne finančné prostriedky.

 

Rada školy končí svoje 4-ročné funkčné obdobie. Nové voľby celej rady školy sa budú realizovať v mesiaci marec, apríl 2016. Uskutočnia sa voľby dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov, jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov, troch zástupcov rodičov.

 

V Hlohovci dňa : 2. februára 2016 napísala: Emília Šišuláková

predseda rady školy