Ocenenie z PRO SLAVIS 2011

21.10.2011 00:00

                   Vyhodnotenie XIII. ročníka celoslovenskej súťaže

triednych a školských časopisov

PRO SLAVIS 2011

 

 

            Dňa 26. októbra sa v historickej budove žilinskej radnice vedenie materskej školy so sídlom na Hollého ulici zúčastnilo slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien XIII. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS pre MŠ, ZŠ, ŠZŠ a školských zariadení, SŠ a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Vyhlasovateľmi súťaže boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Dom Matice Slovenskej v Žiline. Spoluorganizátorom súťaže sa stal Mestský úrad v Žiline, Krajský školský úrad v Žiline a Žilinský samosprávny kraj. Cieľom súťaže bolo podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej a novinárskej tvorby.

            Tento trinásty ročník bol pre našu materskú školu výnimočný. Aj keď pre mnohých číslo 13  nie je práve najšťastnejšie, nám však prinieslo obrovskú radosť, pretože sme získali krásne 3.miesto v kategórii: Materské školy – Školské časopisy, za náš interný školský časopis, ktorý nesie názov  „ZRKADIELKO“. Toto umiestnenie je pre nás veľkým úspechom aj z toho dôvodu, že do súťaže sa zapojilo neuveriteľných 120 súťažiacich. Súťaže sa zúčastnili tiež zástupcovia slovenských národnostných škôl v Kovačici a Selenči zo Srbska. Počas tohto ročníka sa porota rozhodla udeliť 19 cien a diplomov v súťažných kategóriách, 4 čestné uznania, Cenu Matice slovenskej, Cenu Domu Matice slovenskej a Cenu Krajského školského úradu.

            Vyhodnotenie súťaže začalo slávnostným príhovorom riaditeľa Domu Matice Slovenskej v Žiline PaedDr. Branislavom Kohútom. Slávnostného odovzdávania cien sa tiež zúčastnili primátor Mesta Žilina Ing. Igor Chom, predseda MS Ing. Marián Tkáč a ďalších hostia a predstavitelia usporiadateľských inštitúcií, súťažiaci a pedagógovia. Po srdečných príhovoroch hostí a kultúrnom programe sa pristúpilo k odovzdávaniu cien, na ktoré sme všetci netrpezlivo čakali. Celé podujatie bolo výnimočné aj z toho dôvodu, že práve tento rok si pripomíname 630. výročie od udelenia privilégia PRO SLAVIS, podľa ktorého nesie súťaž názov.

            Za toto ocenenie i za obetavú a trpezlivú prácu pri tvorbe nášho „ZRKADIELKA“ sa chceme poďakovať celému kolektívu, tiež našim malým škôlkárom, ktorí prispievajú milými kresbami a v neposlednom rade i rodičom, ktorí sa na ocenení spoločne zaslúžili krásnymi  príspevkami a milými slovami. Všetkým prajeme i naďalej veľa tvorivých nápadov a elánu do ďalších nových čísel.

 

                                                            Za kolektív spracovala

                                                 PaedDr. Kováčiková Alena

 

—————

Späť