Pedagogickí zamestnanci MŠ: 

 

PhDr. Lívia Klostermannová - riaditeľka MŠ

  

Vedúci pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Dosiahnuté vzdelanie- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky

Absolvované vzdelávania:

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Stimulačný program Cez rozprávku do školy

Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich  pedagogických zamestnancov

Školský manažment v MŠ

Textový editor Word

Tvorba prezentácií v PowerPoint a využitím IT

Tabuľkový procesor Excel

Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Učiť moderne, inovatívne,kreatívne

I.atestácia -Rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Atestačné vzdelávanie-príprava na II. atestáciu

II.atestácia-Rozvíjanie zrakového vnímania  detí pred nástupom do ZŠ

 

PaedDr. Alena Kováčiková - zástupkyňa MŠ

Vedúci pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Dosiahnuté vzdelanie- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky

Absolvované vzdelávania:

Moderne IKT a web

Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich  pedagogických zamestnancov

Školský manažment v MŠ

Textový editor Word

Inovácie v riadení školy a školských zariadeniach

Tabuľkový procesor Excel

Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Atestačné vzdelávanie - príprava na II. atestáciu

II. atestácia- Rozvíjanie fonematického uvedomovania detí v predškolskom veku           

       

Mgr. Katarína Hankeová

           

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:

VŠ II.stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (I.stupeň ZŠ) na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Mgr. Katarína Holanová

 

Samostatný pedagogický zamestnanec

 

Dosiahnuté vzdelanie: VŠ II. stupňa

Stredoškolské- Pedagogická a kultúrna akadémia Modra- Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Vysokoškolské- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre- Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

           

Eva Chalányová

          

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie:   úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávania:

Rozvíjanie grafomotorických zručností ako príprava na písanie v základnej škole

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole

Pracujem s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Textový editor WORD, pre aktualizačné vzdelávanie  začiatočníkov

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese – Obsahová reforma v materskej škole

Digitálne technológie v materskej škole

Aktivizujúce metódy vo výchove – ich význam pre formovanie hodnotového systému, sdôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

     

  

Gabriela Kováčiková

 

Samostatný pedagogický zamestnanec

 

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

2-ročné pomaturitné štúdium - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo , ukončené maturitnou skúškou( SPŠ Bullova, Bratislava )

 

Absolvované vzdelávania:

 

Digitálne technológie v materskej škole.

 

Školenie k  i ŠVP – vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb

 

 

Viera Micháleková

           

Samostatný učiteľ predprimárneho vzdelávania 

Dosiahnuté vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávania:

Digitálne technológie v MŠ.

Použitie interaktívnej technológie pri edukačných aktivitách.

 

Helena Šintálová

 

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:úplné stredné odborné vzdelanie   

Absolvované vzdelávania:   

Kurz  Základy MS Windows,  MS Excel, MS Word, internet a elektronická pošta

Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-BOT

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole

Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

Školenie k  i ŠVP – vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

      

Bc. Ivana Šulhinová

         

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

 Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, študijný odbor: Predškolská inkluzívna pedagogika

Absolvované vzdelávania:

Stimulačný program Cez rozprávku do školy

Kurz Základy MS Windows

Kurz Základy MS Word

Kurz Základy MS Excel

Kurz Internet a elektronická pošta

 

Gabriela Takáčová

 

Samostatný pedagogický zamestnanec

 

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvované vzdelávanie:

Rozvíjanie grafomotorické zručnosti detí

Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

 

Mgr. Alena Žáková

          

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: VŠ II. stupňa

Absolvované vzdelávania:

2 roky doplňujúce pedagogické minimum - Univerzita Jana Amosa Komenského Praha

2 roky učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury

vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie 

Digitalizácia učebných materiálov

Nové trenty v tvorbe didaktických testov a úloh

 

Zuzana Petrovičová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

PEDAGOGICKÁ A KULTÚRNA AKADÉMIA MODRA – učiteľstvo pre materské  školy a vychovávateľstvo

Kurz prvej pomoci

 

Mgr. Alica Kunáková

Samostatný pedagogický zamestnanec, učiteľka v MŠ s I. atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa na Pedagogickej fakulte UK Bratislava a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PdF UK Bratislava

Absolvované vzdelávania:   

KUPOZ – program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD,

Autizmus výzva integratívnej medicíny,

Komunikácia asertívne správanie,

INNP – školský program,

Identifikácia obchodovania s ľuďmi

 

Bc. Paulína Čiríková 

Samostatný pedagogický zamestnanec - pedagogický asistent

Dosiahnuté vzdelanie:  VŠ I. stupeň

 

 

                   Prevádzkoví zamestnanci MŠ:

 

           

            Adriana Selnekovičová

            - vedúca ŠJ

 

            Darina Klajdačová

            - ekonomický referent

          

            Helena Kusá

            - upratovačka

           

         Ľudmila Čižmárová
          - upratovačka

 

            Danka Nemčeková

            - upratovačka

 

            Jana Jordánová

            - hlavná kuchárka

 

            Alexandra Vančová

            - kuchárka

 

            Michaela Oscitá

            - pomocná kuchárka

 

            Jana Hlavnová

            - pomocná kuchárka

 

            Alena Farská

            - pomocná kuchárka / upratovačka