Finančný príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa je 12 eur.

Finančný príspevok vyberáme v hospodárskom pavilóne mesačne.

Prosíme rodičov, aby príspevok uhradili vždy do 10. v mesiaci!

 

oznam o vyberaní finančného príspevku:  msholleho.webnode.sk/oznamy2/