Zápisnica zo 4. zasadnutia Rady rodičov pri MŠ Hollého, Hlohovec

v školskom roku 2017/2018,

konanej v priestoroch MŠ dňa 03.07.2018 o 14.30 hod.

 

Prítomní:                                                                         

Bc. Lívia Kadlečíková, Bc. Michaela Nikodémová, Lenka Kabátová

Hostia:

PhDr. Lívia Klostermannová (riaditeľka MŠ), PaedDr. Alena Kovačiková (zástupkyňa MŠ)

 

Program:

            1. Otvorenie

            2. Vyhodnotenie činnosti Rady rodičov za školský rok 2017/2018

            3. Správa o čerpaní finančných prostriedkov Rady rodičov v školskom roku 2017/2018

            4. Diskusia

            5. Záver

 

K bodu 1:

Predsedníčka RR privítala riaditeľku MŠ PhDr. Líviu Klostermannovú a PaedDr. Alenu Kovačikovú.

K bodu 2:

Rada rodičov skonštatovala, že splnila plán činnosti v školskom roku 2017/2018.

Dodržala termíny zasadnutí a s vyzbieranými finančnými prostriedkami hospodárila v súlade s potrebami žiakov MŠ.

K bodu 3:

Predložené faktúry riaditeľstvom školy za I. polrok 2017/2018:

  • faktúra na úhradu úrazového poistenia v sume.............................................. 163,48 EUR

 

Predložené faktúry riaditeľstvom školy za II. polrok 2017/2018:

  • faktúra za registračný poplatok za projekt Zelená škola ....................................62,80 EUR

Vyzbierané finančné prostriedky za II. polrok školského roka 2017/2018 v sume 10 EUR na dieťa – spolu v sume 1 220 EUR, z toho 244 EUR na triedy po 2 EURA za II. polrok (122 detí  x 2 EURA).

Finančné prostriedky boli použité či už na recitačnú súťaž „Slniečko“, ceny za zber papiera, kvetináče a kvety na terasy, nátierky pri príležitosti „Dňa matiek“ alebo na farby a štetce na terasy.

Konečný zostatok na účte RR k 31.05.2018  bol 1 596,17 EUR.

Riaditeľstvo MŠ odovzdalo predsedníčke RR rozúčtovanie financií za II. polrok 2017/2018 za jednotlivé triedy v sume 225 EUR, spolu s vyzbieranou sumou zo "Záhradnej párty" v sume 443,08EUR a 55,16 EUR (48 EUR mestská telocvičňa + 7,16 EUR maľovanie na tvár).

Sumu723,20 EURpredsedníčka RR následne vložila na účet, ktorý je vedený v ČSOB banke.

K bodu 4:

Riaditeľka MŠ PhDr. Lívia Klostermannová informovala, o schválenom projekte v spolupráci s OZ Hlohovská studnička sme vypracovali  projekt „DOPRAVÁČIK“ na tvorbu dopravného ihriska v MŠ. Nadačný fond Bekaert, ktorý spolupracuje s Nadáciou Pontis, nám schválil grant vo výške 1500€. Predpokladané dofinancovanie OZ Hlohovská studnička je vo výške 544,09€. Mesto Hlohovec nám schválilo čiastku 1544,54€ potrebnú narozšírenia dopravného ihriska pre deti. Rozšírenie a realizáciu ideme realizovať v mesiaci júl – august 2018.

A prípadnom zakúpení dopravných značiek z financií RR.

Ďalej informovala  o renovácií a výzdobou terás v jednotlivých triedach za pomoci pani učiteliek a ich žiakov.

Následne riaditeľka MŠ informovala o návšteve kontroly, v ktorej po vyhodnotení MŠ úspešné obhájila prvenstvo v stravovaní a hygienických návykov, či vybavenia priestorov kuchyne a jedálničiek.

Viedla sa diskusia o úspešnom projekte "Záhradnej párty," pri príležitosti ukončenia školského roka, ktorá sa uskutočnila dňa 28.06.2018 v priestoroch mestskej telocvične, za ktorú bol uhradený poplatok za prenájom v sume 48 EUR.

Uvedený projekt bol sprevádzaný občerstvením, bohatým kultúrnym programom, rôznymi atrakciami pre deti atombolou.

K bodu 5:

Na záver predsedníčka RR a pani riaditeľka MŠ poďakovali prítomným za spoluprácu a celoročnú účasť v RR.

 

                                                                                              Zapísala: Bc. Lívia Kadlečíková