Zápisnica z 3. zasadnutia Rady rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

v školskom roku 2017/2018,

konanej v priestoroch MŠ dňa  12. 03. 2018 o 15:00 h

 

Prítomní:

Bc. Lívia Kadlečíková, Alenka Novická

Hostia:

PhDr. LíviaKlostermannová (riaditeľka MŠ)

Program:

1.       Otvorenie

2.       Hospodárenie s finančnými prostriedkami RR za 1. polrok školského roka 2017/2018

3.       Odsúhlasenie príspevkov na aktuálne potreby v rámci materiálnych výdavkov na 

          výtvarný materiál, hračky a učebné pomôcky a pod.

4.       Príspevky na karneval, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí  a záhradnú párty

5.       Diskusia

6.       Ukončenie, úlohy do najbližšieho obdobia

 

K bodu 1:

Členky RR privítali riaditeľku MŠ PhDr. Líviu Klostermannovú.

K bodu 2:

Riaditeľstvo MŠ odovzdalo zostatok vyzbieraných financií Rade rodičov za II. polrok školského roka 2017/2018. Čiastku 968,80 EUR + 5,14 EUR (zostatok z vianočných výdavkov na hračky za r. 2017) prevzala predsedníčka Rady rodičov, ktorá vyzbieranú a rozúčtovanú sumu následne vloží na účet Rady rodičov, ktorý je vedený v ČSOB.

Z vyzbieranej sumy sa  ponechali v hotovosti riaditeľke PhDr. Lívii Klostermannovej finančné prostriedky v sume 300 EUR, na II polrok šk. roku 2017/2018 a na pohybový krúžok 198€.

Predsedníčka RR následne vloží na účet zostatok sumy a to 659,94 EUR.

K bodu 3:

Vyzbierané finančné prostriedky za II. polrok školského roka 2017/2018 v sume 10 EUR na dieťa – spolu v sume 1220 EUR.

 

Ostatné vyzbierané finančné prostriedky:

  • Discgolf............................................................................................ 72,00 EUR
  • Tanečný krúžok .................................................................................112,00 EUR

Jednotlivé triedy čerpali hotovosť v sume 244 EUR (122 detí x 2 eurá) na nákup drobných papiernických potrieb a pod.

Konečný zostatok na účte RR, ku dňu 28.02.2018 bol 1421, 03 EUR.         

Predložené faktúry riaditeľstvom školy za I. polrok 2017/2018:

  • faktúra na úhradu úrazového poistenia v sume............................... 163,48 EUR

K bodu 4:

Riaditeľstvo MŠ odovzdalo predsedníčke RR rozúčtovanie financií za I. polrok 2017/2018 za jednotlivé triedy.

K bodu 5:

Riaditeľstvo MŠ informovalo, že v dňoch od 16.04.2018 do 20.04.2018 sa v priestoroch MŠ uskutoční zber papiera.

Následne informovalo, že na základe poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie v oblasti kriminality pre rok 2017, bola uzatvorená zmluva s MV SR o poskytnutí finančných prostriedkov na vybudovanie kamerového systému v areály Materskej školy, pričom na spolufinancovaní projektu sa podieľa aj Mesto Hlohovec.

Ďalej sa diskutovalo o predbežnom termíne  „Záhradnej párty“, ktorý bol navrhnutý na 22.06.2018 a o prípadných návrhoch/zmenách ohľadne programu a realizácie daného projektu.

Následne sa viedla diskusia o zmene spôsobu platby finančného príspevku, na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole vo výške 12 EUR/školné, ktorú bude možne od apríla 2018 zrealizovať výhradnebezhotovostne.

Ďalšie stretnutie bolo schválené v diskusii na jún 2018.

Na záver predsedníčka RR a pani riaditeľka MŠ poďakovali prítomným za účasť.

 

 

                                                                                              Zapísala: Bc. Lívia Kadlečíková