Zápisnica z 1. zasadnutia Rady rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

v školskom roku 2017/2018,

konanej v priestoroch MŠ, dňa  13. 09. 2017 o 15:30 hod.

 

Prítomní:                                                                         

Bc. Lívia Kadlečíková, Bc. Michaela Nikodémová, Mgr. Jana Hauliš, Mgr. Eva Mažeriková, Alena Novická, Lenka Kabátová

Hostia:

PhDr. Lívia Klostermannová (riaditeľka MŠ), PaedDr. Alena Kovačíková (zástupkyňa MŠ).

Program:

1.     Otvorenie

2.      Voľba výkonného výboru a kontrolnej komisie

3.      Prezentácia plánu čerpania finančných prostriedkov

4.      Oboznámenie s plánom práce RR na školský rok 2017/2018

5.      Diskusia

6.      Záver

 

K bodu 1:

Členky RR privítali riaditeľku MŠ, PhDr. Líviu Klostermannovú a PaedDr. Alenu Kováčíkovú a vyjadrili presvedčenie, že spolupráca RR bude naďalej dobrá a prispeje k rozvoju aktivít MŠ.

 K bodu 2:

Prebehla voľba tajomníka RR, ktorou sa stala Lenka Kabátová a následne voľba hospodárky RR, ktorou je Alena Novická. Členkami kontrolnej komisie sú  Bc. Michaela Nikodémová, Monika Biščová, Mgr.  Jana Hauliš a Mgr. Eva Mažeríková.  Vo voľbách bola ponechaná funkcia predsedu RR,  Bc. Lívii Kadlečíkovej. Dispozične právo k účtu budú mať Bc. Lívia Kadlečíková (predsedníčka), Alena Novická (hospodárka) a riaditeľka MŠ, PhDr. Lívia Klostermannová.

 

 

K bodu 3:

Bol schválený príspevok rodičov v sume 2,00 EUR/mesiac na dieťa v každej triede (pozn. 10 EUR na dieťa na I. polrok - 2,00 EUR x 5 mesiacov). Vyzbieraná čiastka bude vložená na účet Rady rodičov a následne sa budú z účtu uhrádzať pomôcky a rôzne potreby pre deti podľa aktuálnych požiadaviek. Vyúčtovanie bude prebiehať priebežne.

Na účet Rady rodičov bude taktiež poukázaný príspevok rodičov v sume 2,00 EUR na dieťa za mesiac (pozn. 10 EUR na dieťa na I. polrok - 2,00 EUR x 5 mesiacov) na krúžkovú činnosť na školský rok 2017/2018.

Na účet Rady rodičov bude taktiež poukázaný príspevok rodičov v sume 5,00 EUR na dieťa na kúpu mydlovej peny a toaletného papiera pre deti na školský rok 2017/2018. Faktúra za nákup týchto hygienických potrieb bude následne uhradená z Rady rodičov.

K bodu 4:

Členky RR prediskutovali plán práce na školský rok 2017/2018 a dohodli si termíny zasadnutí a program.

K bodu 5:

Predsedníčka RR informovala prítomných, že konečný stav na účte RR, ku dňu 31.08.2017 je 1997,31 EUR.

V dňoch 23.10.2017 až 27.10.2017 sa uskutoční v priestoroch MŠ, Jesenný zber papiera.

Riaditeľstvo MŠ, odovzdalo predsedníčke RR čiastku 464,50 EUR, ktorá bola vyzbieraná počas koncoročnej Záhradnej párty a ktorá sa následne vloží na účet RR, vedený v ČSOB.

Ďalej riaditeľka MŠ informovala prítomných, že pre deti z predškolských tried sa budú viesť nasledovné krúžky a to keramický, tanečný, prírodovedný a krúžok Anglického jazyka.

Následne riaditeľstvo MŠ predložilo Rade rodičov faktúru na úhradu úrazového poistenia detí v sume  163,48 EUR.

Ďalšie stretnutie bolo schválené v diskusii na október/november 2017.

K bodu 6:

Na záver predsedníčka RR a pani riaditeľka MŠ poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Bc. Lívia Kadlečíková

Prílohy:

1.  Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec školský rok 2017/2018 (výkonný výbor, kontrolná komisia, zástupcovia tried).

2. Plán práce rady rodičov v školskom roku 2017/2018.