Zápisnica č. 2, zo zasadnutia Rady rodičov pri MŠ Hollého, Hlohovec

v školskom roku 2017/2018,

konanej v priestoroch MŠ, dňa  07. 11. 2017 o 15:00 h

 

Prítomní:                                                                         

 Bc. Lívia Kadlečíková, Eva Mažeriková, Alena Novická, Lenka Kabátová

Hostia:

PhDr. Lívia Klostermannová (riaditeľka MŠ), PaedDr. Alena Kovačíková

Program:

1.       Otvorenie

2.      Prevzatie a odovzdanie financií Rade rodičov za I. polrok školského roka 2017/2018

3.       Rozúčtovanie financií a obraty na účte Rady rodičov

4.       Diskusia a záver

K bodu 1:

Členky RR privítali riaditeľku MŠ PhDr. Líviu Klostermannovú a PaedDr. Alenu Kovačikovú.

K bodu 2:

Riaditeľstvo MŠ odovzdalo zostatok vyzbieraných financií Rade rodičov za I. polrok školského roka 2017/2018. Čiastku 632,20 EUR ( z toho 208 EUR za krúžkovú činnosť), prevzala predsedníčka Rady rodičov a následne vložila na účet v ČSOB.

Končený zostatok na účte RR, ku dňu 07.11.2017, je 2 682,25 EUR.

K bodu 3:

Vyzbierané finančné prostriedky za I. polrok školského roka 2017/2018 (v sume 10 EUR na dieťa) – spolu v sume 1 230 EUR, sa čerpali na jednotlivé triedy v sume 246 EUR (123 detí x 2 eurá). Z toho uhradené v hotovosti na tanečný krúžok Lentilky 559,80 EUR. Rade rodičov bol odovzdaný zostatok 424,20 EUR.

Ostatné vyzbierané finančné prostriedky:

-          Discgolf (10 detí x 8 EUR) ....................................................................80,00 EUR

-          tanečný krúžok (16 detí x 8 EUR) ........................................................128,00 EUR

           

K bodu 4:

Diskutovalo sa o projekte Tanečný krúžok Lentilky, ktorí VW Slovakia podporí sumou 998,19 EUR. Následne prebehla diskusia o vianočných darčekoch pre deti (na jednotlivé triedy), v sume 1200 EUR. Návrh RR jednohlasne schválila.

 

Riaditeľstvo MŠ informovalo Radu rodičov, že pripravovaný jesenný zber papiera je zrušený, pre stavebné práce na pavilóne č. 3 a ktorí sa následne uskutoční v jarnom období. Následne informovalo o havarijnom stave strechy na pavilóne č. 1 a o možnom zveľadení školského dvora v jarnom období.

Ďalšie stretnutie bolo schválené v diskusii na február 2018.

Na záver predsedníčka RR a pani riaditeľka MŠ poďakovali prítomným za účasť.

 

 

                                                                                             Zapísala: Bc. Lívia Kadlečíková