Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

Plán práce v školskom roku 2017/2018

 

 

1.zasadnutie (september 2017)

 

Program:

1.       Otvorenie

2.       Voľba výkonného výboru a kontrolnej komisie

3.       Prezentácia plánu čerpania finančných prostriedkov

4.       Oboznámenie s Plánom práce RR na školský rok 2017/2018

5.       Diskusia

6.       Ukončenie, úlohy do najbližšieho obdobia

 

2.zasadnutie (október 2017)

 

Program:

1.       Otvorenie

2.       Prevzatie a odovzdanie finančnej hotovosti – príspevky rodičov (2 eurá na dieťa, vklad      

          na účet)

3.       Diskusia

4.       Ukončenie, úlohy do najbližšieho obdobia

 

3.zasadnutie (február 2018)

 

Program:

1.       Otvorenie

2.       Hospodárenie s finančnými prostriedkami RR za 1. polrok školského roka 2016/2017

3.       Odsúhlasenie príspevkov na aktuálne potreby v rámci materiálnych výdavkov na  

          výtvarný materiál, hračky a učebné pomôcky a pod.

4.       Príspevky na karneval, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí  a záhradnú párty

5.       Diskusia

6.       Ukončenie, úlohy do najbližšieho obdobia

 

4.zasadnutie (jún 2018)

 

Program:

1.       Otvorenie

2.       Vyhodnotenie činnosti RR za školský rok 2017/2018

3.       Správa o čerpaní finančných prostriedkov RR v školskom roku 2017/2018

4.       Príprava na záhradnú párty – organizácia (tombola)

5.       Diskusia

6.       Záver