Sme prvou Zelenou školou v Hlohovci

05.10.2011 19:37

Celoslovenská Rada programu Zelená škola vyhodnotila priebeh 6.ročníka programu Zelená škola v školskom roku 2010/2011 a na základe výsledkov záverečného hodnotenia ocenila medzinárodným certifikátom Zelená škola a vlajkou  Eco-Schools

 Materskú školu Hollého č.3, ako jednu zo 152 škôl na Slovensku.

Slávnostná certifikácia sa koná 20.10.2011 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave a

               celé podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky vlády

                                      Prof. PhDr.  Ivety Radičovej, Phd.

               Naša MŠ Hollého, pod vedením Mgr. L. Klostermannovej, získala medzinárodné ocenenie na základe úspešného splnenia podmienok medzinárodného projektu a viacročnej tímovej práci. Práve v tomto školskom roku 2011/2012 sme otvorili za účasti p. primátora P. Dvorana a  Mgr. A Kleimanovej svoju siedmu triedu, Slniečkovú, ktorej sa stal p. primátor krstným otcom. Environmentálne zameranie našej  MŠ  je obsiahnuté ako v Školskom vzdelávacom programe Studnička, tak v samotnom profile absolventa predprimárneho vzdelávania a tiež v ďalších projektoch, ktoré realizujeme. Areál MŠ leží v blízkosti rieky Váh a blízkeho lesoparku, čím umožňujeme deťom využívať prírodu k edukácii v maximálnej miere. Všetkých 70 škôl, ktoré boli ocenené certifikátom Zelená škola sa  zároveň  stáva členom celosvetovej siete Eco-Schools. Program Zelená škola od roku 2004 pomáha slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu a zároveň pomáhajú nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti. Proces Zelenej školy je prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Deti sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú aktuálnu situáciu na škole vo viacerých oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne  navrhujú riešenia, ktoré realizujeme v rámci celého tímu. Naše deti svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú v rámci Ekokódexu. Tento postup vedie pedagógov a deti k systematickej práci a k riešeniu skutočných problémov školy a prostredia v ktorom žijú. Naša materská škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snažíme  sa o úspory energií a zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia. Deti s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe je v maximálnej miere využívané zážitkové učenie. Snežíme sa byť otvorení voči novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

            Na základe medzinárodného štandardu je získaný certifikát Zelená škola značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu našej materskej školy.

            Medzinárodným garantom certifikácie a organizátorom programu je Nadácia FEE-Foundation for Environmental Education.

 

                                

 

 

 

—————

Späť