Zápisnica z 2. zasadnutia Rady rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

v školskom roku 2016/2017,

konanej v priestoroch MŠ, dňa  08. 11. 2016 o 15:00 h

 

Prítomní:                                                                         

Mgr. Silvia Manduchová, Mgr. Tatiana Lackovičová, Monika Biščová, Bc. Lívia Kadlečíková, Bc. Michaela Nikodémová, Eva Mažeriková

Hostia:

PhDr. Lívia Klostermannová (riaditeľka MŠ)

Program:

1.       Otvorenie

2.      Prevzatie a odovzdanie financií Rade rodičov za I. polrok školského roka 2016/2017

3.       Rozúčtovanie financií a obraty na účte Rady rodičov

4.       Diskusia a záver

K bodu 1:

Členky RR privítali riaditeľku MŠ PhDr. Líviu Klostermannovú.

K bodu 2:

Riaditeľstvo MŠ odovzdalo zostatok vyzbieraných financií Rade rodičov za I. polrok školského roka 2016/2017. Čiastku 2 281,39 EUR prevzala predsedníčka Rady rodičov.

K bodu 3:

Vyzbierané finančné prostriedky za I. polrok školského roka 2016/2017 (v sume 10 EUR na dieťa) – spolu v sume 1 342 EUR, sa čerpali na jednotlivé triedy v sume 270 EUR (135 detí x 2 eurá). Rade rodičov bol odovzdaný zostatok 1 075,50 EUR.

Ostatné vyzbierané finančné prostriedky:

-          prírodovedný krúžok (7 detí x 8 EUR)....................................................56,00 EUR

-          tanečný krúžok (25 detí x 8 EUR) ........................................................200,00 EUR

-          mydlová pena a toaletný papier (133 detí x 5 EUR + 2detí x 3 EUR).......671 EUR

            Spolu bolo odovzdaných Rade rodičov 1 822,50 EUR.

Z účtu Rady rodičov sa dňa 14.10.2016 a 19.10.2016 uhradili tieto faktúry predložené riaditeľstvom MŠ:

-          CWS (toaletný papier bianco)..................................................................13,82 EUR

-          ALLADIN Hlohovec (návlečky na paplón a vankúš)................................640  EUR

Dňa 10.11.2016 predsedníčka Rady rodičov vložila na účet Rady rodičov zostatok finančných prostriedkov v sume 981,39 EUR. Konečný zostatok na účte, ku dňu 10.11.2016 bol 2 277,54 EUR.

K bodu 4:

Diskutovalo sa o požiadavkách v  I. polroku 2016/2017. Riaditeľstvo MŠ vyjadrilo požiadavku na nákup nových neónových lámp do triedy P1 H, ktoré sú v dezolátnom stave a na nákup Vianočných darčekov pre deti (na jednotlivé triedy) v sume

 1 300 EUR, ktoré boli následne odovzdané riaditeľstvu MŠ.

 

Riaditeľstvo MŠ informovalo Radu rodičov, že:

-          MŠ sa zapojila do projektu spoločnosti ESET, ktorý je zameraný na vývodky v triede P1H, v ktorom  bol schválený grant v sume 1000 EUR

-          v zbere papiera bolo vyzbieraných cca  6780kg - v hodnote 339 EUR

Následne bol členmi RR schválený "Štatút rady rodičov školy" spolu zo "Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami rady rodičov školy".

Riaditeľstvo MŠ informovalo Radu rodičov o úspechu MŠ v projekte pod názvom "EUROROZPRÁVKY", v ktorom získala Diplom za účasť v Európskom výtvarnom projekte a osobnú pozvánku na zájazd do Európskeho parlamentu v Bruseli.

Ďalšie stretnutie bolo schválené v diskusii na február 2017.

Na záver predsedníčka RR a pani riaditeľka MŠ poďakovali prítomným za účasť.

 

 

                                                                                             Zapísala: Bc. Lívia Kadlečíková