Zápisnica z 1. zasadnutia Rady rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

v školskom roku 2016/2017,

konanej v priestoroch MŠ, dňa  08. 09. 2016 o 15:30 h

 

Prítomní:                                                                         

Mgr. Naďa Nešporová, Bc. Lívia Kadlečíková, Bc. Michaela Nikodémová, Monika Biščová, Mgr. Jana Hauliš, Mgr. Tatiana Lackovičová, Mgr. Eva Mažeriková, Mgr. Silvia Manduchová

Hostia:

PhDr. Lívia Klostermannová (riaditeľka MŠ)

Program:

1.     Otvorenie

2.      Voľba výkonného výboru a kontrolnej komisie

3.      Prezentácia plánu čerpania finančných prostriedkov

4.      Oboznámenie s plánom práce RR na školský rok 2016/2017

5.      Diskusia

6.      Záver

 

K bodu 1:

Členky RR privítali riaditeľku MŠ PhDr. Líviu Klostermannovú a vyjadrili presvedčenie, že spolupráca RR bude naďalej dobrá a prispeje k rozvoju aktivít MŠ.

 K bodu 2:

Prebehla voľba predsedníčky RR, ktorou sa stala Bc. Lívia Kadlečíková a následne voľba tajomníka RR, ktorou sa stala Mgr. Silvia Manduchová. Členkami kontrolnej komisie sa stali Bc. Michaela Nikodémová, Monika Biščová, Mgr.  Jana Hauliš. Riadnou členkou RR sa stala Mgr. Eva Mažeríková.  Vo voľbách bola ponechaná funkcia hospodára Mgr. Tatiane Lackovičovej. Dispozične právo k účtu budú mať Bc. Lívia Kadlečíková (predsedníčka), Mgr. Tatiana Lackovičová (hospodárka) a riaditeľka MŠ PhDr. Lívia Klostermannová.

 

K bodu 3:

Bol schválený príspevok rodičov v sume 2,00 EUR/mesiac na dieťa v každej triede (pozn. 10 EUR na dieťa na I. polrok - 2,00 EUR x 5 mesiacov). Vyzbieraná čiastka bude vložená na účet Rady rodičov a následne sa budú z účtu uhrádzať pomôcky a rôzne potreby pre deti podľa aktuálnych požiadaviek. Vyúčtovanie bude prebiehať priebežne.

Na účet Rady rodičov bude taktiež poukázaný príspevok rodičov v sume 2,00 EUR na dieťa za mesiac (pozn. 10 EUR na dieťa na I. polrok - 2,00 EUR x 5 mesiacov) na krúžkovú činnosť na školský rok 2016/2017.

Na účet Rady rodičov bude taktiež poukázaný príspevok rodičov v sume 5,00 EUR na dieťa na kúpu mydlovej peny a toaletného papiera pre deti na školský rok 2016/2017. Faktúra za nákup týchto hygienických potrieb bude následne uhradená z Rady rodičov.

K bodu 4:

Členky prediskutovali plán práce na školský rok 2016/2017 a dohodli si termíny zasadnutí a program.

K bodu 5:

V dňoch 10.10.2016 až 14.10.2016 sa uskutoční v priestoroch MŠ, Jesenný zber papiera.

Ďalšie stretnutie bolo schválené v diskusii na október 2016.

K bodu 6:

Na záver predsedníčka RR a pani riaditeľka MŠ poďakovala prítomným za účasť.

 

 

Zapísala: Bc. Lívia Kadlečíková

 

Prílohy:

1.  Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec školský rok 2016/2017 (výkonný výbor, kontrolná komisia, zástupcovia tried)

2. Plán práce rady rodičov v školskom roku 2016/2017